Home VSR-KMS VSR-Kwaliteitsmeetsysteem

VSR-Kwaliteitsmeetsysteem

Omdat ‘vuil’ en ‘schoon’ subjectieve begrippen zijn, waaraan in verschillende situaties verschillende betekenissen worden toegekend, is er behoefte aan een algemeen aanvaardbaar kwaliteitsmeetsysteem, waarbij de subjectieve beoordeling van kwaliteit wordt vervangen door een objectieve meting op basis van uniforme, duidelijk omschreven uitgangspunten. Om hieraan tegemoet te komen heeft VSR, in samenwerking met TNO, een kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld, dat voor zowel schoonmaakbedrijven als opdrachtgevers acceptabel is.

Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem, VSR-KMS, is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaak technische criteria vaststelt. Dit volledig geautomatiseerde systeem speelt een belangrijke rol in het contact tussen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf omdat het hiermee mogelijk is van tevoren een minimum aanvaardbaar niveau vast te leggen en een objectief onderscheid te maken tussen goed en slecht schoonmaakonderhoud. Bovendien kan het VSR-kwaliteitsmeetsysteem signalen geven naar enerzijds het directe toezicht op de schoonmakers (bewaken van de uitvoering en eventueel her instructie van de medewerk(st)er) en anderzijds naar het overleg tussen opdrachtgever en schoonmaakdienst over het gekozen programma van eisen (bijsturen van het schoonmaakprogramma) en over mogelijk te nemen preventieve maatregelen (bijvoorbeeld schoonloopmatten). KMS is derhalve een nuttig managementinstrument, dat na een aantal jaren ontwikkelen, testen, bijsturen en her testen inmiddels is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken systeem binnen de Nederlandse schoonmaakdienstverlening.

De kwaliteitsbeoordeling
De metingen inzake het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kunnen worden verricht door:

  • een gekwalificeerd medewerker (gecertificeerd kwaliteitsinspecteur of -controleur) van het schoonmaakbedrijf
  • een gecertificeerd kwaliteitsinspecteur of -controleur van de opdrachtgever,
  • een gecertificeerd kwaliteitsinspecteur of -controleur van de eigen dienst.

Er wordt gecontroleerd met behulp van wetenschappelijk verantwoorde steekproeven. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn meestal een ‘Acceptance Quality Limit’-norm (AQL) overeengekomen. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem kent dan ook een geringe tolerantie voor het toegestane aantal fouten. De kwaliteitsbeoordeling wordt periodiek herhaald, de frequentie hiervan kan per organisatie verschillen. In sommige situaties geven de resultaten van de inspectie aanleiding tot een extra ‘tussencontrole’.

Analyse van de beoordeling
Elke fout heeft een oorzaak en elke fout heeft een gevolg. Een analyse van de resultaten is dan ook minstens zo belangrijk als de inspectie zelf. Welke fouten zijn gemaakt en hoe zijn deze fouten ontstaan? Een grondige analyse van de foutscore brengt het antwoord op dergelijke vragen boven tafel en vormt zo een handvat voor het nemen van actie. De kwaliteitsbeoordeling heeft uitsluitend een corrigerende functie: geen doel maar een middel om het niveau van het schoonmaakwerk optimaal in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van de opdrachtgever én de gebruiker van de schoongemaakte ruimte.
Kortom, het VSR-kwaliteitmeetsysteem tilt het schoonmaakonderhoud in Nederland uit de sfeer van de subjectieve beoordeling. Derhalve is de VSR-standaard een rationeel managementinstrument dat een opdrachtgever de garantie geeft dat zijn opdracht goed en professioneel wordt uitgevoerd. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem draagt duidelijk bij aan de verhoging van het professionele niveau van het schoonmaakonderhoud in Nederland.

Normering VSR-kwaliteitmeetsysteem
Het VSR-Kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) is vastgelegd in een nationale (NEN)-norm voor de beoordeling van schoonmaakonderhoud: NEN 2075. Tevens past VSR-KMS perfect binnen de Europese norm: EN 13549.

Brochure Meten van schoonmaakkwaliteit
VSR-KMS Periodiek
Brochure VSR-KMS 3
Formulieren VSR-KMS 3 (Excel)


Software
Voor het geautomatiseerd verwerken van VSR-KMS is software beschikbaar. VSR heeft met verschillende leveranciers van dergelijke softwarepakketten een licentieovereenkomst afgesloten. De pakketten van deze leveranciers voldoen aan de technische eisen van VSR-KMS versie 3.